سهروردی، بارکلی و هستی به مثابه حضور

  ۱۲,۰۰۰ تومان

   

  ۱۶۰

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده محسن اکبری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۹۹۴۰۶۷۰
  کد دیویی ۱۱۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  سهروردی، بارکلی و هستی به مثابه حضور

  کتاب حاضر، درنگی پدیدارشناسانه در هستی شناسی و شناخت شناسی دو فیلسوف به ظاهر بیگانه از هم است، در فصل نخست خود، با طرح این مسیله آغاز می شود که اگر از نظریه مطابقت ها به نفع نظریات بدیل دیده پوشی نشود، آنگاه اگر رویکرد مستقل و یکسان نسبت به دو سوی مطابقت ممکن نباشد، هیچ گاه نمی توان از مطابقتی سخن گفت که نمی توان آن را به داوری نشست. وانگهی، وحدت و این همانی هر مدرکی که استمرار ادراکی اش با ادراک هر مدرک دیگر یا در ادراک هر مدرک دیگر گسسته می شود نیز احراز پذیر نخواهد بود.

  کتب دیگر محسن اکبری
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی