بن مایه های فلسفه علم

  ۱۶,۰۰۰ تومان

   

  ۲۰۸

  رقعی

  چاپ ۱

  دات
  نویسنده فرامرز حیدری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۸۸۹۸۵۵۲
  کد دیویی ۵۰۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  بن مایه های فلسفه علم

  کتاب پیش رو بیش از هر چیز کوشش و کنکاشی در شناساندن روش شناسی علمی است. این آموزه پایه ای ترین نیاز هر دانشمند و اندیشمند است در راستای دستیابی به شناخت و دانایی در هر رسته و شاخه علمی که گام برمی دارد. در این کتاب به نکته هایی چند نگریسته شده است. کار بایسته هر پژوهشگر آرمان سازی و دست بردن در اندیشه ها نبوده و نیست، به ویژه اگر سرچشمه های پژوهشی از زبان دیگری باشد. پس تا جای ممکن کوشش شده از سرچشمه های بنیادین اندیشمندان استفاده شود.

  کتب دیگر فرامرز حیدری
  کتب دیگر انتشارات دات
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی