مستر آب فرنگی

  ۶,۰۰۰ تومان

   

  ۱۱۲

  رقعی

  چاپ ۱

  کتاب آمه
  نویسنده امیرحسین رحیمی زنجانی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۷۰۳۳۰۱۲
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مستر آب فرنگی

  نام کتاب حاضر استعاره ای از فرهنگ مدرن و فرهنگ بومی نسل پیشین است. این ترکیب، پارادوکسی است که در قالب طنز، نشان دهنده تقابل باورهای موروثی و سنتی با جامعه مدرن کنونی است. این اثر، دربردارنده مجموعه داستان های کوتاه طنزآمیز است که به سبک مینیمالیسم و پسامدرن در دو ژانر داستانک (فلش فیکشن) و داستان کوتاه نوشته شده است. عنوان برخی از داستان ها عبارتند از: «نماز غذایی»، «خربزه»، «ردّ پا»، «جاده یک طرفه»، «خرید»، «داستان»، «صادقی»، «آرایشگاه»، «دوغ بعد»، «جن زده» و... . کتاب، با هدف نشان دادن تفاوت بین افکار و باورهای سنتی و جامعه مدرن برای مخاطب تهیه شده است.

  کتب دیگر امیرحسین رحیمی زنجانی
  کتب دیگر انتشارات کتاب آمه
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی