داستانهای کوتاه از مثنوی جلال الدین نیشابوری با معنی واژه ها و شرح بیتهای دشوار و امثال...
   

  ۱۲۲

  رقعی

  چاپ ۱

  مهتاب
  نویسنده خلیل خطیب رهبر
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۵۱۰۲۶۷
  کد دیویی ۸fa۱.۳۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  داستانهای کوتاه از مثنوی جلال الدین نیشابوری با معنی واژه ها و شرح بیتهای دشوار و امثال...

  موضوع کتاب حاضر، مجموعه ای از حکایات فارسی قرن هفتم هجری، اثر «جلال الدّین محمّد مولوی بلخی» است. این گزیده شامل داستان های کوتاهی از شش دفتر مثنوی است که از کتاب «داستان های کوتاه منظوم»، تالیف «خلیل خطیب رهبر» اقتباس شده است. در کتاب همچنین معنی واژه ها و شرح بیت های دشوار و امثال و حکم فارسی و برخی نکته های دستوری و ادبی ذکر شده است. عنوان بعضی از حکایت ها عبارتند از: حکایت مرد بقال و طوطی؛ داستان پیر چنگی؛ قصّه آن که در یاری بکوفت؛ دزدیدن مارگیر ماری را از مارگیر دیگر؛ حکایت آن هندو که یار خود را ملامت می کرد و تمثیل بر حقیقت سخن.

  کتب دیگر خلیل خطیب رهبر
  کتب دیگر انتشارات مهتاب
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی