بنیادهای روان شناسی (روان شناسی عمومی)
   

  ۶۲۸

  رقعی

  چاپ ۱

  سخن
  نویسنده محمد پارسا,ّ
  شابک ۹۷۸۲۰۰۰۲۹۰۵۴۴
  کد دیویی ۱۵۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  بنیادهای روان شناسی (روان شناسی عمومی)

  کتب دیگر انتشارات سخن
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی