آیت اشراق (تفسیر و تاویل آیات قرآن کریم در آثار سهروردی)
   

  ۶۰۶

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت نشر کتاب هرمس
  نویسنده سیماسادات نوربخش
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۶۳۸۷۱۹
  کد دیویی ۲۹۷.۱۷۲۶
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  آیت اشراق (تفسیر و تاویل آیات قرآن کریم در آثار سهروردی)

  قرآن کریم موصوف به صفاتی نظیر حکمت و علم و خیر و رحمت است و به صورت وحی نازل شده است. وحی، اشاره سریع، الهام و کلام خفی و در اصطلاح، حقیقتی باطنی است که به دیگری تفهیم شود و تنها به رسولان اختصاص دارد. این حقیقت گاه نیازمند تفسیر است که اندیشمندان مسلمان آن را بیان معانی الفاظ و عبارات دانسته اند و گاه به تاویل نیاز دارد. شیخ اشراق رویکردی عظیم نسبت به قرآن کریم و حدیث دارد و این دو از مهم ترین منابع اندیشه او در سلوک فلسفی و عرفانی است. او بیش از هر فیلسوف مسلمان دیگر به قرآن و سنت توجه کرده است. آنچه در کتاب حاضر آمده، تفاسیر و تاویلات سهروردی از آیات قرآن کریم است که از آثار مختلف او گردآوری شده است.

  کتب دیگر سیماسادات نوربخش
  کتب دیگر انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی