۲۰۰

  رقعی

  چاپ ۵

  گمان
  نویسنده رضا علیزاده,تاد می,سونا انزابی نژاد
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۴۰۷۲۲۴
  کد دیویی ۱۲۸.۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مرگ

  کتاب حاضر، با زبانی ساده و عاری از تکلف به مفهوم و فلسفه خوشبختی می پردازد. این اثر با نگاهی موشکافانه به آراء متفکران مختلف درباره خوشبختی را بررسی می کند و سعی می کند به مخاطب نشان دهد، اندیشمندان بزرگ تاریخ فلسفه چه رویکردی نسبت به مفهوم خوشبختی دارند. نویسنده در این کتاب ضمن طرح پرسش هایی چون «خوشبختی چیست؟» و «آیا می توان به معیارهای روشنی برای سنجش میزان خوشبختی افراد دست یافت؟» و پرسش هایی ازاین دست، به دنبال یافتن پاسخی در میان آرای فلاسفه و متفکران برجسته تاریخ فلسفه، از یونان باستان تا امروز می رود و البته ویژگی برجسته کتاب در این است که او ضمن جست وجوی پاسخ پرسش های فوق در بستر تاریخ فلسفه، پرسش از خوشبختی را به مسایلی چون اخلاق زیستن و فلسفه زندگی پیوند بزند.

  کتب دیگر انتشارات گمان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی