چگونه می توان تربیت کرد؟
   

  ۲۱۰

  رقعی

  چاپ ۱۰

  انجمن اولیاء و مربیان
  نویسنده مجید رشیدپور
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۵۱۰۷۰۰
  کد دیویی ۳۷۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  چگونه می توان تربیت کرد؟

  نویسنده ی این کتاب با طرح(ظرافت های وجودی انسان از منظرهای گوناگون) نظیر شخصیت، آزادی، تشویق، ترغیب، تنبیه، (نحوه ی برخورد معلمان و والدین با دانش آموزان و فرزندان ) را بازگو کرده است و به همین دلیل این کتاب، یکی از آثار کاربردی در کار تعلیم و تربیت، به ویژه برای معلمان، مربیان، پدران و مادران محسوب می شود.

  کتب دیگر مجید رشیدپور
  کتب دیگر انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی