فارابی: خیال و خلاقیت هنری
   

  ۹۶

  رقعی

  چاپ ۱

  انتشارات سوره مهر
  نویسنده نادیا مفتونی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۵۰۶۸۷۱۲
  کد دیویی ۷۰۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فارابی: خیال و خلاقیت هنری

  نگارنده کتاب در حاضر، در یک بررسی تطبیقی به تحلیل دیدگاه فارابی، درباره فلسفه هنر و جایگاه خیال در آن، با برخی از فیلسوفان هم عصر او می پردازد. خیال در نظام فلسفی فارابی دارای نقش بنیادین در چند مساله، به ویژه مفهوم سازی خلاقیت هنری است. برخی از فیلسوفان هم عصر فارابی تخیل را معادل «فانتازیا» در فلسفه ارسطو، قوه ای برای بازآفرینی و حکم کردن دانسته اند. فارابی عملی با نام «محاکات» به این فعالیت اضافه می کند. بر اساس این توانایی، قوه تخیل قادر است تا اشیا را با استفاده از تخیل سایر واقعیات بازآفرینی کند و بدین وسیله قدرت بازآفرینی و بازشناسی خود را فراتر از محدودیت های حسی توسعه دهد، تا جایی که شامل تداعی اوصاف مادی و جسمانی، هیجان ها و تمایل ها و حتی واقعیت های غیرمادی نیز بشود. از آنجا که عالی ترین درجه خلاقیت محاکات از امور معقول است، بنابراین می توان تخیل معقولات را عالی ترین درجه خلاقیت هنری دانست. به عقیده فارابی، هنرمندان عموما در آثار خود، به دنبال انتقال معانی ای چون: زیبایی، شکوه، شگفتی و... هستند. معانی ای که از لحاظ دریافتی از سوی مخاطب، می تواند متفاوت باشد.

  کتب دیگر انتشارات انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی