۸۸

  رقعی

  چاپ ۶

  درنا قلم
  نویسنده ست گودین,محمد خضرزاده
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۳۵۱۶۱۹
  کد دیویی ۱۵۸.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  شیب

  کتاب حاضر، به موضوع خودشناسی و موفقیت در کسب وکار اختصاص یافته است. این کتاب با هدف حل مشکلات حرفه ای، و کمک به مخاطبان جهت برنامه ریزی برای آینده و رسیدن به خوشبختی تدوین شده است. نگارنده عبارت «شیب» را به عنوان مانعی موقّتی معرّفی کرده است. شیب، به افراد انگیزه می دهد به کارشان ادامه دهند و یا در صورت لزوم شهامت رها کردن کار را پیدا کنند تا بتوانند در زمینه دیگر بهترین باشند. در حالی که اغلب مردمانی که کارشان را رها می کنند این کار را با موفقیت انجام نمی دهند. تاکید نگارنده در این کتاب بر رها کردن کارهای اشتباه، چسبیدن به کارهای درست، و جسارت انتخاب یکی از این دو است. وی در این نوشتار شیب های مختلف در زندگی مردم را بیان و در بخش پایانی سوالانی که هر کس باید قبل از رها کردن کار از خودش بپرسد را مطرح ساخته است. قابل ذکر است که نگارنده از نمودارها و مثال های عینی، برای درک بهتر مطالب بهره گرفته است.

  شیب چیست؟شیب پنجمین مصاحبه ای است که مصاحبه کننده هرگز باشما تماس نمیگیردشیب گروه موسیقی است که در یک سالن خالی از تماشاگر در مکانی نامعلوم مشغول اجراست.شیب هفتمین باری است که هنگام تمرین اسکی زمین میخورید.شیب نیمه مسیر ماراتن است وقتی که هیجان شلیک شروع مسابقه خاطره ای مبهم است و شوق رسیدن به خط پایان رویایی دست نیافتنی است.شیب مسیر ناهمواری است که باید طی کنید تا به هدف بزرگ خود برسید...البته اگر د رتعقیب هدف درست هستید دیگر چی؟آهان،شیب همچنی راهنمایی است برای حرفه تان،برنامه ریزی برای آینده شرکت تان،وای بسا رسیدن به خوشبختی در زندگی تان.

  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی