حکایت های شیرین: چهارمقاله نظامی عروضی

  ۱۶,۰۰۰ تومان

   

  ۱۳۲

  رقعی

  چاپ ۲

  پیدایش
  نویسنده عباس جهانگیریان
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۵۴۶۶
  کد دیویی ۸fa۸.۸۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حکایت های شیرین: چهارمقاله نظامی عروضی

  «چهار مقاله» اثری از نظامی عروضی سمرقندی ـ نویسنده و شاعر قرن ششم هجری ـ است. این کتاب به نام یکی از شاهزادگان غوری نوشته شده است. نام اصلی کتاب، «مجمع النوادر» بوده، اما چون دارای چهار مقاله است به نام «چهار مقاله» شهرت یافته است. چهار مقاله کتاب عبارت اند از: «در ماهیت دبیری و کیفیت دبیر کامل»؛ «در ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر»؛ «در علم نجوم و ستاره شناسی و دانش منجم» و «در علم طب و هدایت طبیب». نویسنده در این مقاله ها ویژگی چهار پیشینه یاد شده را بیان نموده، سپس مناسب با آن، ده حکایت بیان کرده که شامل سنت ها و آداب و رسوم پیشینیان است. کتاب حاضر بازنویسی چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی با استناد به نسخه مرحوم محمد قزوینی است.

  کتب دیگر عباس جهانگیریان
  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی