ملاصدرا و سهروردی: بررسی مقایسه ای آرای فلسفی
   

  ۴۶۴

  رقعی

  چاپ ۲

  شرکت نشر کتاب هرمس
  نویسنده سیماسادات نوربخش
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۶۳۸۴۸۱
  کد دیویی ۱۸۹.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ملاصدرا و سهروردی: بررسی مقایسه ای آرای فلسفی

  موضوع پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل آرای فلسفی «ملّاصدرا» و «شیخ اشراق» و مطالعه بر روی وجوه اشتراک و اختلاف آرای این دو حکیم بزرگ است. سهروردی و ملّاصدرا در تاریخ فلسفه اسلامی نقش بسزایی داشته اند و هرکدام موسّس یک نظام هستند. حکمت متعالیه ملّاصدرا تا حدّ زیادی تحت تاثیر حکمت اشراقی است. نگارنده در این پژوهش، پس از شرح نسبت میان حکمت اشراق و حکمت متعالیه، اجزای فکری صدرالمتالهین را در بخش های جداگانه مورد مطالعه قرارداده و رویکرد او به حکمت اشراق سهروردی را تبیین کرده، تا از این طریق نقاط اشتراک و افتراق میان این دو فیلسوف تاثیرگذار اسلامی آشکار شود.

  کتب دیگر سیماسادات نوربخش
  کتب دیگر انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی