نقد و تحلیل رویکرد معاصران به سهروردی
   

  ۲۹۶

  رقعی

  چاپ ۲

  شرکت نشر کتاب هرمس
  نویسنده حسن سیدعرب
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۶۳۷۸۶۶
  کد دیویی ۱۸۹.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  نقد و تحلیل رویکرد معاصران به سهروردی

  در این کتاب، ایده های فلسفی و حکمی «سهروردی» از منظر فلاسفه معاصر مطالعه شده است. سهروردی پژوهی معاصر، متاثّر از رواج تفکر «آخرین حوزه فلسفی اسلام و تشیع» یعنی «حکمت متعالیه» است. با توجّه به این مسیله که سهروردی پژوهی در جهان عرب دارای وجوه متمایزی است و به عنوان مثال در «عصر» اندیشه و آثار «سهروردی» مورد عنایت قرار گرفته، در «لبنان» بر تصحیح نوشته های وی دقت شده و در «سوریه» بر روش احیای انتقادی متون از راه تحقیق و تصحیح نوشته های «سهروردی» پافشاری گردیده است، در کتاب حاضر، ضمن شرح زندگی این فیلسوف بزرگ، نخست نقد و تحلیل سهروردی پژوهی در ایران، مطالعه شده و سپس همین موضوع در جهان عرب با شرح جایگاه و اندیشه «سهروردی» و نقد و تحلیل مبانی رویکرد جهان عرب به وی بررسی گردیده است.

  کتب دیگر حسن سیدعرب
  کتب دیگر انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی