۶۴۸

  رقعی

  چاپ ۱۴

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  نویسنده افلاطون,فواد روحانی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۴۵۲۶۲۸
  کد دیویی ۳۲۱.۰۷
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جمهور

  کتاب جمهور افلاطون از بزرگ ترین آثار فلسفی و ادبی جهان است در این اثر که جلوه گاه نظر نقاد و افکار عمیق افلاطون فیلسوف یونانی است میان سقراط و چند تن از جویندگان حقیقت گفت و شنودی در میگیرد.در آغاز،سخن از مفهوم وافعی عدالت است.سقراط با برهان های روشن خود پرده های ابهام را از روی حقیقت عدالت به یک سو میزند و سپس در خیال،به جامعه ای عادل و کامل میپردازد.از سازمان و شکل حکومت و فضایل رهبران تربیت افراد مدینه فاضله خود سخن میگوید و سرانجام دامنه گفت و گو را به بحث درباره موجبات تباهی و زوال حکومت می کشاند.

  کتب دیگر انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی