Paused...
  مرثیه ای که ناسروده ماند

  ۲,۵۰۰ تومان

   

  ۱۸۴

  رقعی

  چاپ ۱۱

  کتاب نیستان
  نویسنده پرویز خرسند
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۳۷۳۸۵۶
  کد دیویی ۸fa۸.۸۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مرثیه ای که ناسروده ماند

   در دهه پنجاه، یعنی چند سال، پیش و پس از انقلاب، سه کتاب از پرویز خرسند منتشر شد که در عرصه ادبیات مذهبی حادثه ای شگفت به شمار می آمد. نگاه متفاوت و نثر محکم و فاخر، عمده ترین وجوه امتیاز این قلم بر آثار پیشین بود و مهمترین دلیل استقرار در کانون توجه اهل ادب. این سه کتاب عبارت بودند از: مرثیه ای که ناسروده ماند، آنجا که حق پیروز است و برزیگران دشت خون.
  «مرثیهای که ناسروده ماند» ، مجموعه 13 مقاله ادبی پیرامون حادثه کربلاست که نویسنده در مقدمه خود چنین آورده است: اگر به خواندن این دفتر نشستهاید، فکر کنید که از کسی که بیشترین درد را دارد تنها، آهی میشنوید و یا قطره اشکی میبینید، درست است که در ابتدا با شنیدن «آه» و دیدن «اشک» حکم به غمگینی صاحب اشک و آه میکنید، اما قبول کنید که این همدردی نیست . باید چنان به آه گوش بسپارید که خود آهی برآرید و چنان در اشک خیره شوید که اشک در جانتان بجوشد . آنجاست که دردی را چشیدهاید و دردمندی را پناه دادهاید . این را ننوشتهام، زیستهام، و شما نخوانید، زندگی کنید . چنین باد .

   

  کتب دیگر پرویز خرسند
  کتب دیگر انتشارات کتاب نیستان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی